Archives for Hak Sahibi

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Yanlış Sigorta Uygulamaları Bilgilendirilmesi Hakkında

Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.